Produkter för efterbehandling BEKO

Bekomat_Owamat_Bekosplitt_Efterbehandling
Owamat
Kompressorteknik Metpoint

Produkter från BEKO för efterbehandling

BEKOMAT® – avledare för kondensat

Vid tillverkning och bearbetning av tryckluft genereras alltid flytande kondensat. I de flesta fall innehåller detta kondensat olja och andra föroreningar (partiklar). Kondensat kan också sprida sig i tryckluftssystemet, vilket orsakar skador som i sin tur genererar kostnader. Mängden kondensat varierar också i förhållande till klimat, temperatur, årstid, tid på dygnet och kapacitetsutnyttjande av kompressorn. Ett sätt att minska kostnader och skador är att installera en automatisk kondensatavledare, BEKOMAT®. Den intelligenta elektroniken förhindrar tryckluftsförluster och minimerar energiåtgången vilket ger en pay-off tid på ca 6 månader, jämfört med andra enheter som är tidsstyrda.

Fördelar:

 • intelligent styrning som undviker onödiga förluster av tryckluft och på så sätt möjliggör avsevärda besparingar
 • den förslitningsfria kapacitiva sensorn fångar upp allt kondensat. Även vid stark nedsmutsning sker avledningen problemfritt.
 • till- och frånflöde är symmetriskt placerat vilket gör anslutningen till tryckluftsnätet enkel. Utloppet är möjligt med slanganslutning eller rörkoppling.
 • övervakar ständigt sig själv, en LED-display indikerar tillförlitligt alla drifttillstånd.
 • med ett enkelt handgrepp kan den anpassas till olika tilloppsledningar.
 • Via den installerade kompressoreffekten, systemtrycket och kraven på material kan den för Er tryckluftsanläggning mest lämpliga väljas ut.

Specialvarianter kan erhållas för:

 • extremt aggressiva kondensat
 • för områden där explosionsrisk förekommer
 • för lågtrycks- och undertrycksområden
 • för avledning vid tomgångsdrift vid flerstegskompressorer
BEKOMAT_31-33
BEKOMAT- Kondensatavledare

Clearpoint®3eco – Tryckluftsfilter

CLEARPOINT®-filter erbjuder er:

 • Sänkning av driftskostnaderna och ökad lönsamhet i driften
 • Säkrare filtrering av vätskor som vatten eller oljor, damm, gaser eller aerosoler
 • Längre livslängd hos filtren och en kvalitativt bättre tryckluft
 • Ökning av maskinernas användningstid
 • Förbättrad produktikvalitet som ger minskat kassage
 • Minskat underhåll ökar produktiviteten
 • Bättre arbets- och produktionsvillkor

Med den nya tryckluftsfilterserien CLEARPOINT® 3eco har BEKO ytterligare förbättrat lösningarna för effektiv filtrering av tryckluft. De har ökat retentionshastigheten för oljebeständiga aerosoler med upp till 10 gånger.Differenstrycket kan samtidigt minskas med  upp till 50%, vilket förbättrar energieffektiviteten avsevärt.Genom användning av nya material och tillverkningsteknologier, samt korrosionsskyddad husdesign, erbjuder filtret säker och pålitlig filtrering och bättre tryckluft med betydligt lägre driftskostnader. Nu är det  möjligt, tack vare den höga separationseffektiviteten, att täcka alla krav på tryckluftsfiltrering med endast tre filtreringsgrader :C-Grov, F-Fin och S-Mycket fin3eco-filtret är också certifierat enligt ISO 12500.Ökningen av prestanda i 3eco möjliggörs av att man använder nya material.Här använder man ett öppet plastfilmsskikt(mesh) på utsidan av filtermediet som säkerställer styvheten hos de olika filterskikten utan att minska filterytan.Denna Softpleat-teknik ger den optimala kombinationen av en stor yta (viktigt för partikelavskiljning) och ett högt filterdjup (ger djupfiltrering, speciellt för oljesprayer).

CLEARPOINT 3eco - tryckluftsfilter

METPOINT® – Mätutrustning

METPOINT® är en serie mätinstrument för att göra olika mätningar i er tryckluftsanläggning.I serien ingår bland annat mobil daggpunktsmätare (DPM mobil), stationär daggpunktsmätare (DPM stat), oljeinnehållsmätare (OCV), flödesmätare (FLM) och läckdetektor.

Metpoint - Efterbehandling
METPOINT - FLM METPOINT - OCV METPOINT - DPM

DRYPOINT® – torkar

DRYPOINT M® (membrantork) finns att få i flera storlekar för olika torkningsgrader. Finns som rörversion upp till 200 l/min och som husversion upp till 2000 l/min.DRYPOINT RA® (kyltork) effektiv design som ger pålitlighet och ekonomi i processen.DRYPOINT AC® (adsorptionstork) används där det alltid krävs kvalitativ tryckluft med konstant daggpunkt. DRYPOINT AC® finns i två olika variationer – 10-112 m3/h och 135-1550 m3/h.DRYPOINT AC HP® (adsorptionstork) är anpassade för att möta de krav som ställs vid tryckluft med högt tryck. DRYPOINT AC HP har som standard en kompressor synkroniseringskontroll. Denna kontroll gör det möjligt att vid omstart efter driftstopp starta där man avbröt. Detta motverkar överbelastning av adsorbenten.

Drypoint_AC
DRYPOINT RA - kyltorkar DRYPOINT M - Eco control

EVERDRY® – Adsorptionstorkar

BEKO har tagit fram tre olika varianter av adsorptionstorken EVERDRY® – FR, CT, och HOC.FR: Här har BEKO tagit fram tre olika typer som alla är enkla att implementera och fungerar i alla olika klimatzoner. Det finns modeller för luftflöden från 580 m3/min ända upp till 20000 m3/min, går även att få skräddarsydda för högre luftflöden.CT: Denna är en kombination av en kyltork och en adsorptionstork.

 • Processenhet med sommar och vinter mode
 • Adsorptionstork med back-up system, vilket betyder att den kan implementeras även när kyltorken inte kan användas.

HOC: För oljefria installationer. Dess främsta fördel är att värmen som genereras i kompressionsprocessen inte bara släpps ut i efterkylaren, vilket är fallet i konventionella enheter, utan används för desorption.

FRP

BEKOSPLIT® – Spjälkningsanlägging

En liter olja kan förorena 1 000 000 liter grundvatten. Därför bör vi vara professionella och ansvarsfulla i vår hantering av emulgerade kondensat och oljekontaminerade industriella avloppsvatten som ackumuleras under många produktionsprocesser. För att lyckas med detta är det bra att investera i en spjälkningsanläggning – BEKOSPLIT® – som renar emulgerande kondensat.Sådana kondensat kan uppstå om man har ogynnsamma initiala förhållanden eller om olje/kompressorkombinationen inte är optimal.Förutom emulgerande kondensat kan BEKOSPLIT® även bearbeta andra oljehaltiga industriella avloppsvatten.Det spjälkningsanläggningen gör är att avlägsna vattenolösliga organiska ämnen samt en stor mängd fasta föroreningar från vattnet.Eventuella tungmetaller, smuts och färgpartiklar som finns i vattnet adsorberas på ett tillförlitligt sätt.

Fördelar:

 • enkel att använda
 • ekonomisk i drift
 • ringa underhållsbehov
Bekosplitt
BEKOSPLIT - Spjälkningsanlägging

ÖWAMAT® – Olje-/vattenseparator

Med ÖWAMAT® renar du kondensatet direkt där det uppkommer. Det blir både enklare och billigare. Med en olje-/vattenseparator bevaras oljan säkert och det som blir kvar är vatten som kan släppas ut direkt i det vanliga avloppssystemet.ÖWAMAT® kan fås i flera olika storlekar och är platsbesparande och användarvänliga.

Öwamat
ÖVAMAT - Olje-/Vattenseparator

BEKOBLIZZ®

BEKOBLIZZ® är djupkylningssystemet som levererar extremt torr tryckluft vid väldigt låga temperaturer.Denna produkt ökar produktionen upp till 30-35% för formblåsning inom plastindustrin.Fördelen med djupkylningssystemet är att det är lätt att installera, ökar produktkvaliteten, reducerar produktionstiden, är fullt automatiserat och har snabb återbetalningstid, i många fall mindre än 12 månader.Ni sparar både tid och pengar.Den finns i två varianter: BEKOBLIZZ LC® och BEKOBLIZZ DC®:LC används där tryckluft används för kylning och luftkonditionering. Kyler med temperaturen +5°C utan att använda sig av koldioxid eller kvävgas.DC används vid djupkylning av tryckluft ner till temperaturer som -35°C/-45°C.

Bekoblizz

BEKOKAT® – Katalysator för oljefri tryckluft

Att tillhandahålla konstant oljefri tryckluft är viktigt för livsmedelssäkerhet vid livsmedelsproduktion, kvalitetssäkring inom medicinproduktion och för produktion- och packningsprocesser. Där kan BEKOKAT® vara ett bra alternativ.Även om tryckluften produceras av en oljefri kompressor så är det ingen garanti för att kvaliteten motsvarar kraven för restolja, omgivningens luft avgör. Om det finns oljepartiklar i luften så blir det oljepartiklar i tryckluften. BEKOKAT® är produkten som är idealisk att installera i redan befintliga kompressoranläggningar med oljesmorda kompressorer för att omvandla anläggningen till ett oljefritt system.BEKOKAT® levererar oljefri tryckluft med ett minimalt oljeinnehåll på 0,003mg/m3 i enlighet med kraven i ISO8573-1, och med denna prestanda överstiger BEKOKAT®-enheterna den kvarvarande oljehalten på 0,01 mg / m³ som är specificerad i klass 1. Med andra ord , en kvalitet som krävs i särskilt krävande produktionsprocesser.Den omvandlar kolväten i tryckluften med hjälp av värme och en katalysator. Oljemolekylerna spaltas upp som en följd av den kemiska reaktionen med värme och det katalytiska ämnet. Kolvätena omvandlas då till vatten och koldioxid och tryckluften som levereras ut är garanterat oljefri. Den kan operera oberoende av omgivningens temperatur, luftfuktighet och oljekoncentration. Systemet är också fullt operativt med delvisa belastningar och effektiviteten reduceras inte.BEKOKAT®-enheten kan eftermonteras i redan befintliga anläggningar som en fristående lösning i anslutning till kompressorerna.

BEKOKAT
BEKOKAT - Katalysator Tryckluft inom livsmedelsindustri

Våra säljare finns till ert förfogande, välkomna att höra av er!

HENRIK SYRÉN
Försäljning

henrik@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-343 38 50

OLA HYDÉN
Försäljning

ola@soders.eu
Tel vx: 0491-130 65
Direkt: 070-190 98 96

MIKA RONKAINEN
Försäljning

mika@soders.eu
Tel vx: 0480-250 09
Direkt: 070-234 42 84